REGULAMIN WILLA MONTE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi i jest integralną częścią umowy poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę całej należności za pobyt w Willi. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi MONTE.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju, a także na stronie Willi

 

MELDUNEK

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Z chwilą meldunku należy uregulować kwotę za cały pobyt. Forma płatności -gotówka.
 3. Opłaty za zakwaterowanie określa “Cennik” dostępny na stronie internetowej.
 4. Życzenie przedłużenia doby/pobytu poza okres zarezerwowany, gość WILLI MONTE powinien zgłosić do godziny 11.00 w przed dzień wyjazdu. Willa może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 5. Gość Willi nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 6. Osoby niezameldowane w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 10:00 do godziny 22:00.
 7. Willa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Willi lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa lub innych osobach przebywających w Willi.

 

Stolik na sali przy telewizorze

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Willi MONTE oraz w jej pokojach pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w pokojach Willi, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Willa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Willi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi.

 

CISZA NOCNA

 1. W Willi Monte obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Za złamanie zakazu Willa zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty w wysokości 300 zł.
 2. Goście WILLI zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać komplet otrzymanych kluczy.
 3. Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach i ich wyposażeniu tak, aby zapewnić poprawną funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 4. W przypadku wystąpieniu szkody Gość powinien zawiadomić właściciela WILLI MONTE niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, WILLA przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zniszczone. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 6. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały pozostawione na miejscach postojowych czy poza terenem Willi.
 7. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Willę MONTE, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Willi, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Willę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 8. W obiekcie zabronione jest:
 • wynoszenie żywności poza teren sali jadalni,
 • zabieranie ręczników pokojowych do strefy SPA (możliwość bezpłatnego wypożyczenia ręczników do SPA),
 • chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pomieszczeń innych niż narciarnia,
 • wprowadzanie zwierząt na teren obiektu

 

REGULAMIN SALA ZABAW

 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku 0 -12 lat.
 2. Korzystanie z Sali zabaw jest bezpłatne.
 3. W Sali Zabaw dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, nie jest możliwe pozostawienie dziecka bez opieki.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 5. Z zabawek znajdujących się na terenie Willi Monte należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci podczas zabawy.
 7. Po zabawie wszelkie zabawki, gry, itp. należy odłożyć na miejsce.